ความเป็นมาของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

    ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กำหนดให้ประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐเพื่อที่จะได้สามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ซึ่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้ประชาชนมีสิทธิดังนี้
 
    1. ได้รู้ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
    2. ตรวจดูข้อมูล
    3. ขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกจากข้อมูลพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือจัดไว้
ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
    4. ขอรับสำเนาข้อมูลหรือขอให้รับรองสำเนาถูกต้อง
    5. ขอดูและขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากหน่วยงานของรัฐ
    6. คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตนภายในเวลาที่กำหนด
    7. ร้องเรียน
    8. อุทธรณ์
 

    ดังนั้น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารขึ้น ณ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 2 อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้บริการประชาชนในการขอรับข้อมูลข่าวสาร โดยเมื่อท่านเดินทางมาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกคอยให้คำแนะนำและอธิบายในเรื่อง ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยทั่วไป ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เปิดเผย ข้อมูลข่าวสารที่จัดเตรียมไว้สำหรับให้ประชาชนเข้าตรวจดู ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร และดัชนีข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น หรือท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ด้วยตนเองภายในแฟ้มที่จัดเตรียมไว้ หากประสงค์จะขอข้อมูลท่านต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอดูและขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร กรณีไม่มีข้อมูลที่ร้องขอไว้ให้บริการภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน เจ้าหน้าที่จะพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานใด และจะจัดส่งคำขอนั้นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าจะเปิดเผยได้หรือไม่ หากเป็นข้อมูลที่หน่วยงานนั้นไม่สามารถเปิดเผยได้ เจ้าหน้าที่จะแนะนำว่ามีสิทธิยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานนั้นเพื่อให้ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้บริการแล้ว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ยังได้เพิ่มทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยสามารถค้นหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://kalasin.moc.go.th ในหัวข้อ “ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์” หรือสอบถามรายละเอียดหมายเลข 043-811631, 043-812789 ได้อีกช่องทางหนึ่ง

 
*********************